June 11th, 2007

(no subject)

Դու ոսկեզօծ շրջանակով գեղեցիկ նկար ես: Պարզապես արվեստի գլուխգործոց ես. թե՛ գույներդ են կատարյալ, թե՛ գծերդ: Կողքովդ անցնողը չի կարող չհիանալ քեզնով: Ոմանք նույնիսկ փորձում են քեզ պատից պոկել, սեփականացնել: Դու մի այնպիսի կատարելություն ես, որի մասին շատերն են երազում: Բայց ինչքան էլ սքանչելի լինես, մնում ես ոսկեզօծ շրջանակով նկար… պարզապես նկար և ուրիշ ոչինչ: